6 Ways To Give the right name to your online course brand

0
(0 Կարծիքներ)

Տևողություն 12 ր․ 47 վ․

Արժեքը ՝

$ 30 $ 100 Գնել հիմա
6 Ways To Give the right name to your online course brand

Դասընթացի մասին

So, you’ve come up with the perfect online courses business idea, but you need a good business name for the launch. Deciding on the best name for your online course may not seem as important as it is, but prepare for the harsh truth: The right naming is crucial. But why?  
 

Because it will have an impact on:

  • Your customers’ first impression
  • Your brand identity
  • The type of customer your brand attracts

In this course will cover the importance of choosing the right name for your online course. As you read, we will provide you with actionable tips on finding the right name and things to avoid while brainstorming words and phrases.

Դասընթացի բովանդակություն

videoName your brand +tips3 ր․ 23 վ․Անվճար
videoThe importance of the right naming3 ր․ 23 վ․ Սկսել
videoQuestions to answer before naming39 վ․ Սկսել
videoKnow your customer behavior55 վ․ Սկսել
video6 ways to give the right name to your online course brand Սկսել
videoFind your niche3 ր․ 23 վ․ Սկսել
videoCatchy or power words34 վ․ Սկսել
videoMarketing and Business30 վ․Անվճար
certificate

Անցեք թեստը հավաստագիր ստանալու համար

Թեմա ՝

E-Learning

Անցնել թեստը
Karen Lynch

Karen Lynch

Life coach

Դասավանդողի մասին

Hi, my name is Karen lynch, 

I am a certified coach, advocate, and author of best-selling books. 

My courses help men and women to find their own path in life and develop their lives. 

I help them put goals and achieve them so that they can feel that they are unstoppable.